Tehotenské bruško

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

TRISOMY test


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu350 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test xy


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)390 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test +


Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)

 

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhonov syndróm (4p16.3)450 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test Complete


Skríning všetkých 23 párov chromozómov plodu zameraných na detekciu: 
- zmien početnosti celých chromozómov (trizómie, monozómie)

- zmien početnosti častí niektorého z 23 párov chromozómov (duplikácie, delécie)

vysokého rizika viac ako 100 známych subchromozómových aberácií asociovaných so známymi závažnými syndrómami, 


Pravdepodobné pohlavie plodu

Výhody 

- výsledok obsahuje interpretáciu výsledku zohľadňujúcu najaktuálnejšie odborné informácie,

- bezplatné overenie pozitívneho výsledku najpodrobnejším diagnostickým vyšetrením - GenomeScreen prenatal.K TRISOMY test Complete je možnosť doobjednať vyšetrenie najčastejšej mutácie (F508del) v géne CFTR spôsobujúcej ochorenie cystická fibróza. 

Výhoda

- informácia o nosičstve mutácie F508del v géne CFTR.**


530 + 60 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ  
alebo lekársky genetik

 


V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.
Za predpokladu, že vzorku bolo možné laboratórne spracovať v súlade so správnou laboratórnou praxou, a bolo možné získať výsledok, ktorý na úrovni rozlišovacej schopnosti použitej metódy odpovedá na skríningovú alebo diagnostickú otázku, laboratórium vydá výsledok testu zvyčajne do 5 pracovných dní, alebo asi u 10 % vzoriek do 8 pracovných dní (z dôvodu biologickej variability a neočakávaných technických príčin súvisiacich s analyzovanou vzorkou). Lehota 5 resp. 8 pracovných dní sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení vzorky do laboratória alebo dňa identifikovania platby za test (podľa toho čo nastane neskôr).

** Test +CYSTICKÁ FIBRÓZA sa nedá zakúpiť samostatne. Toto vyšetrenie je možné zakúpiť vrátane vyšetrenia TRISOMY test Complete.

Trizómia a jej riziká

Pri vyzrievaní vajíčka a v prvých fázach po jeho oplodnení môže prísť k náhodným chybám delenia. Ak sa v ich dôsledku objaví nadbytočná kópia niektorého z chromozómov a namiesto dvojice je prítomná trojica toho istého chromozómu, hovoríme o trizómii.

TRISOMY test

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou špeciálneho vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómie plodu (troch rovnakých chromozómov).

Poraďte sa s lekárom

TRISOMY test (a jeho varianty) dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť vybraných chromozómových porúch plodu. V prípade záujmu test určí aj jeho pohlavie.

Spoločnosť TRISOMY test má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2016.

Prvý slovenský neinvazívny prenatálny TRISOMY test sa realizuje v laboratóriách,
ktoré sú akreditované podľa normy  ISO 15189:2012

a pri hodnotení vzoriek využíva unikátny bioinformatický nástroj, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 13485:2016