Chromozómové poruchy

Príbeh DNA

Dedičná informácia človeka je zapísaná do chemického jazyka deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). DNA je uložená v štruktúrach bunkového jadra, v chromozómoch. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch (23 pochádza od otca a 23 od matky). Na uľahčenie identifikácie sa jednotlivé chromozómové páry označujú číslami od 1 do 22. Posledný pár chromozómov tvoria pohlavné chromozómy. Sú označované ako X a Y. Ak je prítomná dvojica XX, ide o ženské pohlavie, v prípade jedinca mužského pohlavia nachádzame dvojicu XY.

V zdravej bunke sa nachádza 46 chromozómov usporiadaných v pároch. Niekedy však príde k náhodnej chybe delenia a namiesto dvojice chromozómov je prítomná trojica, vtedy hovoríme o trizómii alebo chromozóm v páre chýba a vtedy hovoríme o monozómii. Akákoľvek zmena početnosti chromozómov môže mať vážny vplyv na ďalší vývoj plodu. Podobne môže pri náhodnej chybe dôjsť k strate (delécii) alebo zmnoženiu (duplikácii) časti chromozómu spôsobujúc tak subchromozómovú aberáciu.

Trizómia – náhodná chyba delenia

Trizómie nie sú genetické poruchy s rodinným výskytom zdedené po predkoch. Takmer vždy ide o novú chybu, ktorá vznikne v prvých fázach vývinu embrya. Riziko vzniku trizómií stúpa s vekom matky. Najznámejšou trizómiou je trizómia 21, spôsobujúca tzv. Downov syndróm. Podstatne zriedkavejšie sú trizómia 18 (Edwardsov syndróm) a trizómia 13 (Patauov syndróm). Poruchy počtu pohlavných chromozómov X a Y patria medzi časté. Ich riziko vyšetruje TRISOMY test XY.

Orientačné vekové riziko rodičky pre pôrod dieťaťa s Downovým syndrómom

1 z 1000

žien vo veku
30 rokov

1 z 100

žien vo veku
40 rokov

1 z 10

žien vo veku
50 rokov

Ktoré chromozómové
poruchy vyšetrujeme?

Chromozómové poruchy môžu spôsobiť veľké množstvo ochorení s vážnym klinickým obrazom a zlou prognózou. Naše testy vyšetrujú najčastejšie z nich.

Downov syndróm — trizómia 21

Príčinou Downovho syndrómu je trizómia 21 – ochorenie zapríčinené nadbytočným chromozómom 21. Len dve tretiny rozpoznaných gravidít s Downovým syndrómom sa skončia normálnym pôrodom. Približne 30 % gravidít končí spontánnym potratom. Ochorenie má vážny vplyv na celkový vzrast a prospievanie, ako i formovanie telesných tvarov. Je spojené s charakteristickým výrazom tváre a poruchou psychických a duševných funkcií rôzneho stupňa. Častou komplikáciou sú poruchy imunity, obehového systému alebo tráviaceho traktu. Deti s trizómiou 21 si vyžadujú osobitnú lekársku starostlivosť v závislosti od rozsahu postihnutia. V niektorých prípadoch Downovho syndrómu však môžu byť príznaky miernejšie a umožňujú aj dlhý život.

Edwardsov syndróm — trizómia 18

Edwardsov syndróm vzniká v dôsledku trizómie chromozómu 18. Následky tejto chromozómovej poruchy sú závažné – dieťa sa narodí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, má abnormálne tvarovanú hlavu, malú čeľusť, malé ústa, často rázštepy pery a podnebia. Má problémy s dýchaním, prijímaním potravy a pridružiť sa môžu aj srdcové poruchy. Prognóza je veľmi nepriaznivá. Gravidity spojené s Edwardsovým syndrómom sprevádza vysoká potratovosť a väčšina živonarodených detí neprežíva dlhšie ako 1 rok.

Patauov syndróm — trizómia 13

Ak dôjde k trizómii chromozómu 13, hovoríme o Patauovom syndróme. Trizómia 13 je závažné genetické ochorenie, ktoré môže postihnúť všetky orgány v tele vrátane mozgu, srdca a obličiek. Deti sa môžu narodiť s rázštepom podnebia, s deformovanými končatinami. Jedinci s touto vrodenou chybou majú len veľmi malú šancu na prežitie. Gravidity s Patauovým syndrómom sa vyznačujú vysokým rizikom spontánneho potratu alebo narodením mŕtveho dieťaťa.

Prehľad TRISOMY testov

Menu