ČO JE
TRISOMY TEST + ?

Neinvazívny prenatálny skríningový test na určenie rizika najčastejších trizómií, stanovenie pohlavia, aberácií počtu pohlavných chromozómov a vybraných chromozómových mikrodelécií plodu z krvi matky.

Laboratórium

PRE KOHO JE TRISOMY TEST + URČENÝ?

TRISOMY test + môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný:

  • ak sa u plodu v predchádzajúcom tehotenstve zistila chromozómová porucha, ktorú TRISOMY test + vyšetruje,
  • pre tehotné, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test +, napríklad na základe výsledku ultrazvukového vyšetrenia,
  • na zvýšenie presnosti vyšetrenia oproti TRISOMY testu (napr. pri viacplodovom tehotenstve),
  • u tehotných, ktoré sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie, ktoré môžu zvyšovať jej riziko, napr. zvýšené riziko spontánneho potratu, znížená zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín (negatívny Rh-faktor), obdobie medzi 14. a 16. týždňom gravidity, myómy maternice alebo placenta praevia (vcestná placenta).

PRIEBEH VYŠETRENIA

Priebeh vyšetrenia TRISOMY test + je rovnaký ako pri bežnom TRISOMY teste. Vyšetrenie indikuje lekár so špecializáciou v lekárskej genetike.

Odber krvi je možné absolvovať po ukončenom 10. týždni tehotenstva. Okrem medicínsky indikovaných prípadov laboratórium neoznamuje výsledok stanovenia pohlavia plodu pred ukončeným 12. týždňom gravidity.

TRISOMY test + nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

 

ODBORNÉ INFORMÁCIE

Klinický význam

TRISOMY test + je schopný zachytiť už v raných štádiách tehotenstva niektoré ďalšie chromozómové poruchy plodu, na ktorých diferenciálnu diagnostiku je relevantný dôvod.

Napriek vysokej presnosti záchytu sledovaných trizómií sa TRISOMY test a TRISOMY test +, rovnako ako ostatné neinvazívne prenatálne testy, považuje za skríningové vyšetrenie, nie diagnostické.

Bežne používané označenie tejto metódy ako „NIPT“ – Non Invasive Prenatal Testing (neinvazívne prenatálne genetické laboratórne vyšetrenie) – sa vzťahuje na spôsob získania vzorky. Vyšetrenie sa vykonáva zo vzorky krvi tehotnej už od 10. týždňa tehotenstva, neinvazívne, bez akéhokoľvek rizika pre plod.

Každý pozitívny výsledok sa musí potvrdiť vyšetrením genetického materiálu plodu získaného invazívnym spôsobom (odber vzorky plodovej vody alebo choriových klkov).

Negatívny výsledok znamená, že sa nezistila nadreprezentácia/podreprezentácia molekúl DNA plodu prislúchajúca sledovaným chromozómom alebo ich častiam, ktorá by nasvedčovala prítomnosti trizómie chromozómu 21, 18 alebo 13, poruche počtu pohlavných chromozómov alebo inej TRISOMY testom + vyšetrovanej chromozómovej poruche.

Neinformatívny výsledok vyšetrenia znamená, že dodanú vzorku nebolo možné laboratórne spracovať v súlade so správnou laboratórnou praxou (napr. vo vzorke bol nízky podiel DNA plodu) alebo výsledok vyšetrenia neodpovedá na diagnostickú otázku. V takom prípade v laboratóriu:

– bezodplatne opakujeme analýzu z tej istej vzorky, pričom sa lehota dodania výsledku predĺži z 5 na 8 pracovných dní,

– analyzujeme novú vzorku, ktorú odporúčame odobrať o 14 dní od prvého odberu.

Ak bude výsledok analýzy neinformatívny aj z opakovaného odberu vzorky, laboratórium vráti poplatok za vyšetrenie.

MIKRODELEČNÉ SYNDRÓMY

 

Vzhľadom na biologické a technické limitácie je presnosť vyšetrenia na mikrodelečné syndrómy v porovnaní s trizómiami 21, 18, 13 nižšia. Pre nízky výskyt mikrodelécií v populácii nie sú dostupné validačné štúdie, ktoré by spoľahlivo overili presnosť testu na tieto syndrómy.

Názov syndrómuLokalizáciaIncidenciaRozsah delécie
DiGeorgeov syndróm22q111 : 40003 – 5 Mb
Syndróm delécie 1p361p361 : 5000 – 10 0001 – 10 Mb
Praderov-Williho a Angelmanov syndróm15q111 : 10 000 – 30 0002 – 9 Mb
Cri-du-chat syndróm5p151 : 20 000 – 50 0005 – 35 Mb
Wolfov-Hirschhornov syndróm4p161 : 50 0002,5 – 30 Mb

 

DIGEORGEOV SYNDRÓM 22q11

Je najčastejší mikrodelečný syndróm. Spôsobuje ťažké, len v niektorých prípadoch čiastočne symptomaticky liečiteľné ochorenie, ktoré sa môže prejaviť v ktoromkoľvek systéme a v ktorejkoľvek časti tela. Hlavnými charakteristikami sú vrodené srdcové chyby (VCC), poruchy imunity, obličkové a rázštepové chyby (podnebia), často aj závažná mentálna retardácia. Prejavy ochorenia sú veľmi variabilné a v niektorých prípadoch (s menej výraznými príznakmi) sa dá predpokladať aj familiárny prenos a intrafamiliárna variabilita.

VCC môže byť aj jediným príznakom delécie 22q11. Preto sa stanovenie delécie 22q11 často indikuje ako súčasť prenatálneho genetického vyšetrenia pri riziku VCC alebo ak sa podozrenie na VCC u plodu vysloví na základe ultrazvukového vyšetrenia.

 

SYNDRÓM DELÉCIE 1p36

Je rovnako jedným z najčastejších mikrodelečných syndrómov. Dôsledkom delécie 1p36 je veľmi ťažké a neliečiteľné ochorenie s výrazne heterogénnou symptomatológiou. Hlavnými charakteristikami sú mentálna retardácia s poruchami správania, rastové zaostávanie a hypotónia.

 

PRADEROV-WILLIHO SYNDRÓM a ANGELMANOV SYNDRÓM 15q11

Oba syndrómy s odlišnými klinickým obrazom sú na úrovni chromozómov spôsobené stratou alebo poruchou funkcie génov v tom istom úseku rozhodujúcej oblasti chromozómu 15. Väčšina prípadov je spôsobená deléciou rozhodujúceho úseku chromozómu 15, ďalšie prípady však môžu byť spôsobené sporadickou mutáciou, poruchami metylácie či uniparentálnou dizómiou a nielen ich deléciou. Preto nie je možné očakávať, že vyšetrenie mikrodelécie zachytí všetky skutočné prípady týchto dvoch syndrómov.

Praderov-Williho syndróm charakterizuje hypotónia, slabý sací reflex a neprospievanie od narodenia, po druhom roku života naopak hyperfágia a obezita. Mentálna retardácia je miernejšia, ale okrem pahltnosti sa vyskytujú aj ďalšie rozmanité poruchy správania.

Angelmanov syndróm má miernejšie vyjadrené príznaky, klinický obraz obvykle nie je zrejmý už pri narodení a rozvíja sa okolo prvého roku veku. Prejaví sa ako zaostávanie v psychomotorickom vývine a v rozvoji reči. Mentálnu retardáciu stredného stupňa sprevádzajú postupne výrazné poruchy správania.

 

CRI-DU-CHAT SYNDRÓM 5p15

Syndróm Cri-du-chat je starší cytogeneticky definovaný syndróm (Lejeunov syndróm, syndróm 5p-), pretože rozsiahlejšie delécie boli už v ére klasickej cytogenetiky rozpoznateľné v optickom mikroskope.

Názov Cri-du-chat (mačací plač) sa vzťahuje na vedúci klinický príznak tohto syndrómu v novorodeneckom veku, ktorý ho spolu s charakteristickou dysmorfiou tváre odlišuje od iných ochorení spojených rastovým zaostávaním, psychomotorickou retardáciou, mikrocefáliou a hypotóniou. Rozsah delécie koreluje so závažnosťou postihnutia.

 

WOLFOV-HIRSCHHORNOV SYNDRÓM 4p16

Wolfov-Hirschhornov (syndróm 4p-) patrí tiež do skupiny klasických cytogenetických syndrómov a závažnosť klinických príznakov koreluje s rozsahom delécie. Aj tento syndróm má charakteristický výzor tváre s mikrocefáliou, hypertelorizmom, vystúpenými očami a krátkym filtrom. Rastová a psychomotorická retardácia je ťažká a sprevádzajú ju ďalšie závažné príznaky, ako hypotónia, epileptické záchvaty a vrodené vývinové chyby vnútorných orgánov (srdca, obličiek).