OD ODBERU
PO VÝSLEDOK

Proces vyšetrenia, od odberu krvi po elektronické odoslanie výsledku testu lekárovi, trvá spravidla 5 dní.

Priebeh testu

Rýchlosť procesu je závislá od bezproblémového priebehu jednotlivých krokov:

Injekcia 1. Odber krvi

Vzorku 10 ml periférnej krvi odoberá tehotnej žena (zdravotná sestra). Minimalizuje sa tak možnosť kontaminácie vzorky mužskou DNA, ktorá by mohla ovplyvniť správne stanovenie pohlavia plodu (v prípade žiadosti o určenie pohlavia plodu). Odber je možné uskutočniť už od 11. týždňa tehotenstva* a nemusí sa robiť nalačno.

TRISOMY test sa robí medzi 11. a 22. týždňom tehotenstva. Voľba najskoršieho, resp. najneskoršieho možného termínu závisí od preferencie tehotnej ženy a od odporúčania lekára, v závislosti od jej zdravotného stavu.

Vzorku krvi, odobranú do skúmavky 10 ml s obsahom EDTA, je potrebné označiť samolepiacim čiarovým kódom (súčasť špeciálnej žiadanky), menom a rodným číslom tehotnej. Odberovú skúmavku treba po naplnení opatrne, no dôkladne premiešať (10x obrátiť hore dnom – nepretrepávať ). Biologický materiál sa musí uchovávať pri teplote 4 °C. Vzorka nesmie zmrznúť.

V prípade očakávaného predĺženia doby transportu vzorky do laboratória na viac ako 36 hodín od odberu treba použiť odberový systém Streck Cell Free DNA BCT.

*  V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.
Pred ukončeným 12. týždňom gravidity výsledok vyšetrenia laboratórium neposkytuje!

Skúmavky 2. Doručenie vzorky do laboratória

Vzorku spolu s úplne a správne vyplnenou špeciálnou žiadankou, uloženú v samostatnom transportnom vrecúšku a termotaške (pri teplote 4 °C), treba doručiť do Centrálneho laboratória Medirex, a. s., v Bratislave najneskôr do 36 hodín od odberu.

Požiadavku na transport vzorky je potrebné najmenej 24 hodín pred plánovaným odberom vopred odsúhlasiť s dopravným dispečingom Medirex, a. s.: 0800 00 30 30, dispecing@medirex.sk.

Platba 3. Úhrada za vyšetrenie

  • a) Priama platba v ambulancii
    Ak zdravotnícke zariadenie vyžaduje platbu za laboratórne vyšetrenie na mieste, priamo v zdravotníckom zariadení, lekár je povinný príjem platby za laboratórne vyšetrenie potvrdiť v žiadanke na vyhradenom mieste a pacientke vydať potvrdenie. Laboratórium bude cenu za vyšetrenie fakturovať zdravotníckemu zariadeniu v najbližšom zúčtovacom období.
  • b) Platba na účet laboratórií Medirex, a. s., prostredníctvom platobnej brány www.medirexplatby.sk
    Ak nie je možné laboratórne vyšetrenie zaplatiť v ambulancii, cenu za vyšetrenie uhradí pacientka prostredníctvom platobnej brány www.medirexplatby.sk priamo na účet laboratórií Medirex, a. s., ktoré vyšetrenie zabezpečuje.
    Po odbere vzorky pacientka navštívi webovú stránku www.medirexplatby.sk. V online systéme zadá údaje potrebné na identifikáciu platby podľa kópie žiadanky na vyšetrenie, ktorú jej po odbere krvi odovzdal lekár, a vyberie si spôsob platby. Platobná brána umožňuje dokončiť platbu ihneď platobnou kartou alebo vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú tehotná bezodkladne uhradí bankovým prevodom. Po pripísaní platby na účet laboratórium pacientke odošle daňový doklad.

Platba 4. Uvoľnenie vzorky na analýzu

S ohľadom na skoré dokončenie analýzy je platbu potrebné uskutočniť čo najskôr po odbere krvi. Vzhľadom na finančnú náročnosť vyšetrenia sa na analýzu zaradia len vzorky s identifikovanou úhradou. Termín vyšetrenia vzorky s oneskorenou platbou, nesprávne uvedenými údajmi alebo sťaženou či znemožnenou identifikáciou platby laboratórium negarantuje.

Vzorky bez identifikovanej platby nebudú vyšetrené!

Mikroskop 5. V laboratóriu: analýza a vyhodnotenie dát špeciálnym softvérom

1. Spracovanie krvi

Po prijatí skúmavky s krvou do laboratória najskôr prebehne separácia plazmy, v ktorej sa nachádza genetický materiál plodu v mimobunkovej forme.

Test vzorky

2. Izolácia DNA

Z plazmy sa viackrokovou precíznou purifikáciou získa voľná cirkulujúca DNA, ktorá pochádza aj od matky, aj od plodu. DNA plodu predstavuje v priemere 13 % celkovej DNA získanej z plazmy. V prípade, že odber krvi nebol vykonaný v súlade s odporúčaniami, môže dôjsť k rozpadu krvných buniek a k zníženiu podielu DNA plodu, čo znemožňuje detekciu prípadnej trizómie plodu. V laboratóriu po izolácii vykonávame kontrolu kvality vzorky, ktorou zisťujeme, či k rozpadu buniek skutočne nedošlo. Ak tento jav zistíme, informujeme ambulanciu o nutnosti opakovania odberu.

čistenie plazmy

3. Príprava vzorky DNA na analýzu

Izolovaná DNA sa v laboratóriu spracuje, pripraví sa sekvenačná knižnica. Sekvenačná knižnica je potrebná na analýzu použitím technológie sekvenovania novej generácie. V procese prípravy knižnice využívame aj polymerázovú reťazovú reakciu na namnoženie vzorky, pretože celkové množstvo DNA získanej z plazmy je veľmi malé. Príprava knižnice vhodnej na analýzu v prístroji trvá 48 hodín.

Príprava vzorky DNA na analýzu

4. Kontrola kvality vzorky

TRISOMY test je časovo a finančne náročné vyšetrenie a jeho výsledok závisí od správne pripravenej vzorky na analýzu. Či sa v laboratóriu podarilo pripraviť vhodnú sekvenačnú knižnicu, kontrolujeme citlivou fluorescenčnou elektroforetickou analýzou. Úspešne pripravené sekvenčné knižnice pokračujú do nasledujúcej fázy, ktorou je sekvenačná analýza.

Kontrola kvality vzorky

5. Konečná analýza – sekvenovanie

Čítaním miliónov fragmentov počas niekoľkohodinovej analýzy v genomickom sekvenačnom prístroji robíme celogenómovú analýzu s nízkym pokrytím (nečítame každú jednu bázu, ale štatisticky len každú desiatu). Výsledkom sekvenovania je zisk dát, ktoré sa vyhodnotia softvérom pomocou unikátneho matematického algoritmu. Počítačové vyhodnotenie dát, získaných z jedinej vzorky, trvá na vysokovýkonnom serveri niekoľko minút.

Konečná analýza

6. Výsledok testovania

Na základe získaných údajov s použitím najmodernejšieho algoritmu so sofistikovaným štatisticko-matematickým modelom môžeme v laboratóriu stanoviť výsledok analýzy.

Výsledky testu

Doktor 6. Doručenie výsledku lekárovi

Výsledok vyšetrenia stanovíme spravidla do 5 pracovných dní odo dňa identifikovania platby na účte laboratórií. Výsledok zasielame do rúk ošetrujúceho lekára pacientky, ktorý odber krvi realizoval. Najskôr elektronicky, potom aj vo vytlačenej podobe.

O výsledku vyšetrenia TRISOMY testu XY alebo TRISOMY testu + informuje pacientku zásadne jej ošetrujúci lekár. Informáciu o pohlaví je možné pacientke komunikovať až po ukončenom prvom trimestri tehotenstva.

VÝSLEDOK INTERPRETÁCIA ODPORÚČANIE
Negatívny výsledok Trizómia chromozómu 21, 18 alebo 13 nebola zistená. Negatívny výsledok nie je potrebné overiť ďalším vyšetrením. O ďalšom priebehu zdravotnej starostlivosti rozhodne ošetrujúci lekár, spravidla gynekológ.
Pozitívny výsledok Trizómia niektorého z vyšetrovaných chromozómov bola zistená. Pozitívny výsledok TRISOMY testu, TRISOMY testu XY alebo TRISOMY testu + je potrebné potvrdiť genetickým vyšetrením vzorky získanej invazívnym spôsobom. Nevyhnutná je genetická konzultácia v ambulancii lekárskeho genetika.
Neinformatívny výsledok Dodanú vzorku nebolo možné laboratórne spracovať v súlade so správnou laboratórnou praxou alebo výsledok vyšetrenia neodpovedá na diagnostickú otázku. Odber krvi je potrebné opakovať (bez ďalšej úhrady za vyšetrenie zo strany pacientky) spravidla o 14 dní od prvého odberu.

Obálka Priebežná notifikácia tehotnej

Tehotná dostáva o priebehu vyšetrenia SMS notifikáciu (po odbere, úhrade za vyšetrenie a po vystavení výsledkového listu pre jej ošetrujúceho lekára, ktorý výsledok interpretuje).

Skríningová forma vyšetrenia

Negatívny výsledok vyšetrenia sa vzťahuje výlučne na vyšetrované trizómie 21, 18 a 13. Nevylučuje však možnosť postihnutia plodu inou genetickou chybou alebo inou poruchou, ktorá nie je predmetom tohto vyšetrenia. Výsledok testu môže skresliť viacplodové tehotenstvo alebo cudzia DNA v krvi matky, napríklad po krvnej transfúzii, transplantácii kmeňových buniek, transplantácii orgánov, pri nádorovom ochorení tehotnej alebo plodu. Záchytnosť chromozómových abnormalít môže byť tiež individuálne ovplyvnená mozaicizmom placenty, syndrómom miznúceho dvojčaťa, bodovými mutáciami, inaktiváciou génov alebo iným typom genetických, resp. epigenetických mechanizmov. V týchto prípadoch je potrebné odber vopred individuálne konzultovať s laboratóriom.

Pozitívny výsledok vyšetrenia je potrebné napriek vysokej senzitivite a špecifickosti TRISOMY testu, TRISOMY testu XY alebo TRISOMY testu +  potvrdiť genetickým vyšetrením vzorky plodovej vody alebo choriových klkov. Pozitívny výsledok TRISOMY testu nie je relevantný podklad na rozhodnutie o umelom prerušení tehotenstva. *

Vzhľadom na biologické a technické limitácie je presnosť vyšetrenia TRISOMY test + na mikrodelečné syndrómy v porovnaní s trizómiami 21, 18, 13 nižšia. Pre nízky výskyt mikrodelécií v populácii nie sú dostupné validačné štúdie, ktoré by spoľahlivo overili presnosť testu na tieto syndrómy.

Pred rozhodnutím o využití TRISOMY testu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dôkladne zvážte účel, výhody a prípadné riziká, ako i alternatívne možnosti TRISOMY testu, a uistite sa, že máte k dispozícii všetky potrebné informácie, týkajúce sa zdravotného stavu tehotnej, ktoré by mohli ovplyvniť výber najvhodnejšieho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

* V súlade s odporúčaním Etickej komisie MZ SR 4. 2. 2013 – http://www.health.gov.sk/Clanok?eticka-komisia-uznesenie-40-46